Cashback Europe Claim Process

 

Registration Stage...

 

Po 14 dnech od data vystavení vašeho Euro Voucheru a b?hem 28 dn? od tého data zaregistrujte sv?j zám?r uplatnit poadavek:

Navštivte zákaznickou sekci našich stránek, klikn?te na "Zaregistruj m?j poadavek", pak se p?ihlašte za pouití ?ísla vašeho certifikátu a nákupním referen?ním ?íslem (?. faktury/kupní smlouvy). Kdy u jste v zákaznické sekci, musíte pak zadat heslo a kliknout na odkaz "Zpracuj m?j poadavek".

 

Zaslat doporu?enou poštou na  centrálu Cashback Europe fotokopii podepsaného originálu Euro Voucheru (originál si ponecháte) a kopii originálu faktury nebo ?árový kód z balení výrobku.

2

Cashback Europe PLC

Garrison House, 3 Library Ramp, P.O. Box 1469, Gibraltar

Claim Stage

 

B?hem 30 dní od 3. výro?í od data vystavení musíte p?edat sv?j nárokovaný poadavek takto:

Navštívíte zákaznickou sekci našich stránek, kliknete na "Zpracuj m?j poadavek", pak se nalogujete pomocí ?ísla certifikátu a hesla (vytvo?eného b?hem fáze registrace). Automaticky budete p?evedeni do sekce p?edávání dokument? tak, aby dokumenty k poadavku mohly být p?edány dle popisu bodu (b) níe.

 

P?iloíte naskenované kopie pouze ve formátu jpeg nebo gif maximální velikosti 3 MB na p?iloený dokument. Poadované dokumenty:

i.EURO VOUCHER – p?ední strana Euro Voucheru (kde jsou uvedeny vaše údaje).
ii.D?KAZ O NÁKUPU - kopie originálu kupní smlouvy/faktury s potvrzením o platb?, které jste obdreli od obchodníka.
iii.OV??ENÍ IDENTITY - kopii platného cestovního pasu/?idi?ského pr?kazu nebo ú?et za vodu, plyn ?i elekt?itnu (ne starší 3 m?síc?). .

 

Kliknete na odesílací tla?ítko ("Poadavek")