Tento propaga?ní Cashback Europe Euro Voucher ("Euro Voucher") je vám, jmenovanému driteli(?m), dále jen "dritel", prezentován jménem spole?nosti Cashback Europe Plc., majitelem Euro Voucher.

 

Spole?nost Sochalls,  autorizovaní ú?etní, sídlem 9 Wimpole Street, London, W1G 9SR, byla ur?ena kustodem a bude zodpov?dná za obdrení všech plateb od obchodník? a zajistí, aby ?ástka splatná p?íslušným dritel?m byla p?evedena na zvláštní ú?et kustoda.

 

Tento Euro Voucher je sou?ástí Cashback Europe Plc. Euro Voucher programu ("program"). Tento program není pojiš?ovacím produktem ani formou ru?ení nebo investic.

 

Tento Euro Voucher zahrnuje smluvní podmínky, které musí být pe?liv? prostudovány. Pokud máte v úmyslu nárokovat sv?j poadavek, pak budete vázáni t?mito podmínkami.

 

Aby byl váš Euro Voucher povaován za platn? vystavený, pak vám musí být prezentován spole?ností Cashback Europe Plc.

 

Obchodník vstoupil do smluvního vztahu s Cashback Europe Plc. tak, aby p?edával Euro Vouchery svým zákazník?m a souhlasil realizovat platby jeho jménem kustodovi ve výši 12% hodnoty kadého prezentovaného Euro Voucheru.

 

Po obdrení ?ástky od obchodníka  zaplatí kustod 45% z této ?ástky na kustodský ú?et, který bude pouit pro ú?ely výplat t?m jmenovaným dritel?m, kte?í úsp?šn? zaregistrovali sv?j zám?r poadavku a kte?í v dob? splatnosti následn? správn? uplatní sv?j nárok.

 

Zdanitelné poplatky kustoda za kontrolu kustodského ú?tu budou placeny z tohoto ú?tu.

 

Splatnost nastává p?i t?etím výro?í od data vystavení uvedeném na Euro Voucheru a v našich záznamech.

 

V období 30 dn? po splatnosti (3. výro?í od data vystavení) zašle Cashback Europe Plc. do zákaznické sekce webových stránek s názvem "Zpracuj m?j poadavek" potvrzení kadému jmenovanému driteli, který postupoval v souladu se smluvními podmínkami Fáze 1.

 

B?hem tohoto 30denního období musí dritel naplnit Fázi 2 procesu vznesení poadavku.

 

P?edm?tem obou fází tohoto procesu je vznesení poadavku zp?sobem specifikovaným v t?chto smluvních podmínkách. Kustod bude instruován k vy?ízení relevantních plateb jmenovanému driteli b?hem 60 dn? po skon?ení p?íslušného kalendá?ního ?tvrtletí.

 

Náš po?íta?ový program vypo?ítá splatnou ?ástku pro všechny úsp?šné jmenované dritele na základ? kalendá?ního ?tvrtletí 1. Tak nap?íklad, pokud v prvním ?tvrtletí ?ástka uloená pro úsp?šné jmenované dritele dosáhla sumy £200.000,-, pak tato ?ástka bude po 36 m?sících rozd?lena mezi úsp?šné jmenované dritele v závislosti na vzájemném pom?ru hodnot jejich Euro Voucher?. Pokud hodnota Euro Voucher? oprávn?ných jmenovaných dritel? ?ítá dohromady ?ástku £400.000,-, pak kadý úsp?šný jmenovaný dritel obdrí 50% hodnoty uvedené na svém Euro Voucheru.

 

Ob? strany, jak obchodníci tak kustodové mají zakázáno jakkoliv asistovat jmenovanému driteli, a proto s vámi nebudou komunikovat dokud nevznesete sv?j poadavek a my vám po jeho posouzení neoznámíme výsledek na webových stránkách v sekci "zpracuj m?j poadavek". Jmenovanému driteli není zakázáno vyhledat pomoc u t?etí strany mimo organizaci obchodníka nebo Cashback Europe Plc.

 

Ve výjime?ných p?ípadech, kdy webové stránky budou do?asn? nedostupné po jakoukoliv dobu, která by mohla zap?í?init pozdní uplatn?ní nároku, vám automaticky zaru?ujeme dodate?ný ?as ke vznesení vašeho poadavku za p?edpokladu, e jej provedete do 7 dn? od op?tovného uvedení stránek do normálního chodu.


V p?ípad? jakýchkoliv nesrovnalostí, které nebudou moci být vy?ešeny mezi jmenovaným dritelem a Cashback Europe Plc., bude poádán kustod o arbitrá.

 

Tento Euro Voucher není v ádném p?ípad? vámi p?enositelný nebo postupitelný.

 

Tento Euro Voucher a tyto smluvní podmínky jsou ucelenou dohodou mezi vámi, obchodníkem a Cashback Europe Plc. a nesmíte se spoléhat na ádné ústní nebo písemné prezentace, které nejsou obsaeny v t?chto smluvních podmínkách.

 

Jakákoliv komunikace po uplatn?ní poadavku v souvislosti s Euro Voucherem musí být vedena na nás prost?ednictvím kontaktního formulá?e na webových stránkách a odpov?di vám budou zasílány e-mailem. Nebudeme odpovídat na ádnou jinou formu komunikace.

 

Stavba, platnost, interpretace a prezentace t?chto smluvních podmínek a všech souvisejících záleitostí je ?ízena právem a m?e být exkluzivn? p?edm?tem jurisdikce soud? Gibraltaru.

 

Pokud je na Euro Voucheru uvedeno více ne jedno jméno a adresa jmenovaného dritele, splatná platba bude provedena jen na jednu osobu jmenovanou na Euro Voucheru a nikoliv na další stranu. Platba bude zaslána na poslední adresu uvedenou v našich záznamech.

 

V p?ípad? úmrtí bude výplata provedena k rukám neblišího p?íbuzného dritele na základ? kopie relevantního úmrtního listu zaslaného nám  spole?n? s údaji o nejbliším p?íbuzném.

 

Smluvní podmínky tohoto Euro Voucheru byly stanoveny tak, aby byly spravedlivé pro všechny strany. Poadavek nebude moci být p?ijat a zpracován za následujících okolností:

 

  1. Pokud nám obchodník nezaplatí za vystavení vašeho Euro Voucheru.
  2. Pokud, nezávisle na výše uvedeném, nebude p?esn? dodren ?asový limit poadavku.
  3. Pokud, nezávisle na výše uvedeném, p?i prvním p?edloení poadavku nebude postupovano p?edepsaným zp?sobem.
  4. Pokud n?který z dokument? poadavk? neobdríme nebo ho nebudeme moci ov??it.
  5. Pokud vy nebo další jmenovaný dritel Euro Voucheru jste ?editelem, ú?edníkem, majitelem, partnerem, zam?stnancem nebo spolupracovníkem nebo ?lenem rodiny obchodníka nebo n?koho z Cashback Europe Plc.