Deze promotionele Cashback Europe Euro Voucher (“Euro Voucher”) is aan u, de genoemde houder(s), hierna te noemen ("de houder"), uitgereikt door de eigenaar van de Euro Voucher, Cashback Europe Plc.

 

De firma Sochalls, Beëdigde Accountants gevestigd in Wimpole Street 9, London, W1G 9SR, is aangesteld als beheerder en zal verantwoordelijk zijn voor de ontvangst van alle overschrijvingen gedaan door de winkeliers en zal er zorg voor dragen dat het bedrag dat aan genoemde houder verschuldigd is, geplaatst wordt op een afzonderlijke bewaarnemingsrekening.

 

Deze Euro Voucher maakt deel uit van het internationale Cashback Europe Plc. Het Euro Voucher programma (“ programma”) Het programma is geen verzekeringsproduct noch op enigerlei wijze een verzekering of investering.

 

Deze Euro Voucher gaat vergezeld van voorwaarden en bepalingen die nauwkeurig dienen te worden gelezen. Indien u van plan bent een claim in te dienen, bent u gehouden aan genoemde voorwaarden en bepalingen.

 

Er is alleen sprake van een op geldige wijze uitgegeven Euro Voucher wanneer die aan u is verstrekt door CashBack Europe Plc.

 

De winkelier is een overeenkomst aangegaan met Cashback Europe Plc. om Euro Vouchers cadeau te doen aan zijn klanten en heeft ingestemd met betrekking daartoe betalingen te doen aan de beheerder ten bedrage van 12% van de waarde van elke verstrekte  Euro Voucher.

 

Bij ontvangst van gelden van de winkelier zullen de beheerders 45% daarvan storten op een bewaarnemingsrekening die zal worden gebruikt voor de betaling van de genoemde houders die op succesvolle wijze een intentie tot claim hebben geregistreerd en die vervolgens bij bereiken van de vervaldatum op succesvolle wijze een claim hebben ingediend.

 

De door de beheerder te innen honoraria voor het beheren van de bewaarnemingsrekening zullen worden betaald uit die rekening.

 

De vervaldatum wordt bereikt 3 jaar na de datum van uitgifte die op de Euro Voucher vermeld staat zoals die in onze gegevens staat opgeslagen.

 

Gedurende een periode van 30 dagen na bereiken van de vervaldatum (3 jaar na datum van uitgifte) zal Cashback Europe Plc. in het consumentengedeelte van de website onder de kop “behandel mijn claim” een bevestiging plaatsen voor elke met name genoemde houder die heeft voldaan aan de voorwaarden en bepalingen van de fase 1 van de procedure.

 

Gedurende deze periode van 30 dagen moet de houder dan fase 2 van vorderingsprocedure voltooien.

 

Op voorwaarde dat beide fases van de vorderingsprocedure zijn afgesloten op de wijze die gespecificeerd staat in deze Voorwaarden en Bepalingen, zal de beheerder geïnstrueerd worden de desbetreffende betalingen te doen aan genoemde houders binnen 60 dagen na afloop van het dan lopende kalenderkwartaal.

 

Ons computerprogramma zal elk kalenderkwartaal het bedrag berekenen dat verschuldigd is aan alle genoemde houders die de procedure met succes hebben doorlopen. Wij geven het volgende voorbeeld: Wanneer in kwartaal 1 het vastgezette totale bedrag voor alle succesvolle houders £200.000 bedraagt dan zal dat bedrag de 36 maanden later verdeeld worden onder de succesvolle genoemde houders evenredig met de waarde van hun Euro Vouchers. Wanneer de gekwalificeerde genoemde houders gezamenlijk Euro Vouchers ter waarde van £400.000 zouden hebben, dan zou in dat geval elke succesvolle genoemde houder 50% van de waarde die op hun Euro Voucher staat, ontvangen.

 

Het is de winkelier noch de beheerders toegestaan genoemde houders op enigerlei wijze bij te staan en zij zullen daarom niet eerder met u in contact treden dan nadat uw claim is ingediend en door ons is beoordeeld en het resultaat ervan gepubliceerd is in het consumentengedeelte van de website onder "behandel mijn claim".  Er zijn voor de houder geen voorbehouden bij het zoeken van assistentie van derden buiten de organisatie van de winkelier of van Cashback Europe Plc.

 

In het onwaarschijnlijke geval dat de website gedurende enige periode buiten bedrijf is of zal zijn waardoor u uw claim te laat zou indienen, zullen wij automatisch een extra periode toevoegen zodat uw claim door ons geaccepteerd en verwerkt kan worden, onder voorwaarde dat uw claim ingediend is binnen 7 dagen nadat de site weer normaal is gaan functioneren.


Wanneer zich een geschil voordoet dat niet kan worden opgelost door de genoemde houder en Cashback Europe Plc., zal de beheerders gevraagd worden het geschil op te lossen.

 

Deze Euro Voucher is onder geen beding door u overwijsbaar of overdraagbaar.

 

Deze Euro Voucher en deze voorwaarden en bepalingen vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u, de winkelier en Cashback Europe Plc. en u mag zich op geen enkele wijze verlaten op enigerlei mondelinge of schriftelijke verklaring die aan u is gedaan en die niet is opgenomen in deze voorwaarden en bepalingen.

 

Alle communicatie na de claim m.b.t. deze Euro Voucher dient plaats te vinden door middel van het contactformulier dat op de website staat; alle beantwoordingen zullen u worden toegestuurd per e-mail. Wij zullen niet reageren op enigerlei andere wijze van communicatie.

 

De opstelling, geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze voorwaarden en bepalingen en alle aangelegenheden met betrekking daarop worden enkel geregeerd door de wet en zijn uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van de gerechtshoven van Gibraltar.

 

Wanneer er op deze Euro Voucher meerdere namen en adressen van houders voorkomen, zal betaling geschieden aan één persoon die genoemd wordt op de Euro Voucher en niet aan de andere partij. Betaling zal worden gezonden aan het laatste adres dat in onze gegevens voorkomt.

 

In geval van overlijden zal betaling geschieden aan de naaste verwanten van de genoemde houder op voorwaarde dat ons een kopie van de overlijdensakte en een bewijs van verwantschap wordt toegezonden.

 

De voorwaarden en bepalingen van deze Euro Voucher zijn opgesteld in alle eerlijkheid naar alle partijen. Er zijn omstandigheden waaronder wij een claim niet zullen accepteren of in behandeling zullen nemen; deze zijn de volgende:

 

  1. Wanneer de winkelier niet betaalt voor de uitgifte van uw Euro Voucher.
  2. Wanneer, naast hetgeen bovenstaand vermeld wordt, niet strikt voldaan is aan de tijdslimiet van de claim.
  3. Wanneer, naast hetgeen bovenstaand vermeld wordt, de claim niet is ingediend op de daartoe gespecificeerde wijze.
  4. Wanneer niet alle documenten inzake de claim door ons zijn ontvangen of niet kunnen worden geverifieerd.
  5. Wanneer u of enige andere genoemde houder van de Euro Voucher directeur, staflid, eigenaar, partner, werknemer, agent of naast familielid bent van de winkelier of van Cashback Europe Plc.