Denne Cashback Europe Euro Voucheren (”Euro Voucher”) har blitt gitt til deg/dere, den/de navngitte ihendehaver/e, heretter omtalt som (”ihendehaveren”) på vegne av eieren av Euro Voucher, Cashback Europe Plc.

 

Herrene Sochalls, Chartered Accountants (autoriserte regnskapsførere), med adresse 9 Wimpole Street, London, W1G 9SR, har blitt utnevnt som forvaltere og vil være ansvarlige for å motta alle remisser fra forhandlerne og for å garantere at beløpene som tilfaller hver av de navngitte ihendehaverne blir plassert i en separat forvaltningskonto.

 

Denne Euro Voucheren er en del av Cashback Europe sitt Euro Voucher-program (”programmet”). Programmet er ikke et forsikringsprodukt eller noen annen form for sikkerhet eller investering.

 

Denne Euro Voucheren inneholder betingelsene og vilkårene for kampanjen, som må leses nøye. Hvis du har til hensikt å rette krav om tilbakebetaling vil du være underlagt disse betingelsene og vilkårene.

 

For at denne Euro Voucheren skal være gyldig må den ha blitt utstedt av Cashback Europe Plc.

 

Forhandleren har inngått en avtale med Cashback Europe Plc om å gi sine kunder Euro Vouchere og har forpliktet seg til å utføre de korresponderende innbetalingene til forvalteren beløpende på 12 % av verdien til hver av de overleverte Euro Voucherne.

 

Når forvalteren mottar en innbetaling fra forhandleren settes 45 % av den inn på en forvaltningskonto som brukes til å betale de navngitte ihendehaverne som registrerer på korrekt vis at de har til hensikt å rette krav om tilbakebetaling og som deretter retter kravet på korrekt vis når fondet når sin modningstid.

 

Forvalterens godtgjørelse for kontrolleringen av forvaltningskontoen utbetales fra denne kontoen.

 

Fondet når sin modningstid på treårsdagen etter utstedelsesdatoen vist på Euro Voucheren i samsvar med vårt register.

 

I et tidsrom på 30 dager etter at modningstiden er nådd (treårsdagen for utstedelsen) vil Cashback Europe Plc offentliggjøre på kundedelen av sin webside, under avsnittet ”behandle mitt krav”, en bekreftelse til hver av de navngitte ihendehaverne som har fulgt betingelsene og vilkårene for trinn 1 av prosessen på korrekt vis.

 

I løpet av denne 30-dagers perioden må ihendehaveren deretter fullføre trinn 2 av prosessen for å rette kravet.

 

Så fremt begge trinn av prosessen fullføres som spesifisert i de nevnte betingelsene og vilkårene vil forvalteren få beskjed om å gjøre de relevante utbetalingene til de navngitte ihendehaverne innen 60 dager etter slutten av det inneværende kvartalet.

 

Vårt dataprogram vil beregne pengesummen som tilfaller hver av de navngitte ihendehaverne som retter korrekte krav på kvartalsbasis. For eksempel: Dersom det i kvartal 1 ble satt til side totalt £ 200.000 for utbetalinger til navngitte registrerte ihendehavere vil disse pengene 36 måneder senere bli fordelt mellom dem som retter korrekte krav, proporsjonelt med verdien av deres Euro Vouchere. Dersom de kvalifiserte navngitte ihendehaverne til sammen har Euro Vouchere til en verdi av     £ 400.000 vil altså hver av dem motta 50 % av verdien som fremgår på hans eller hennes Euro Voucher.

 

Både forhandleren og forvalterne har forbud mot å hjelpe navngitte ihendehavere på noe vis og vil derfor ikke kommunisere med deg før ditt krav har blitt mottatt og vurdert av oss og resultatet offentliggjort på kundedelen av websiden vår under avsnittet ”behandle mitt krav”. Det er ikke noen restriksjoner mot at en navngitt ihendehaver søker assistanse fra tredje parter utenfor forhandleren eller Cashback Europe Plc.

 

I det lite sannsynlige tilfelle at websiden skulle være midlertidig ute av drift over et tidsrom som skulle kunne forårsake at du retter ditt krav for sent, vil vi automatisk utvide tidsmarginen for at ditt krav skal kunne bli godtatt og behandlet av oss, så lenge ditt krav gjøres innen 7 dager etter at websiden er tilbake i normal drift.

 

Dersom det skulle oppstå noe slags konflikt som ikke kan løses mellom den navngitte ihendehaveren og Cashback Europe Plc, vil forvalterne bli bedt om å megle.

 

Denne Euro Voucheren kan ikke overføres eller overdras av deg under noen omstendigheter.

 

Denne Euro Voucheren og disse betingelsene og vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg, forhandleren og Cashback Europe Plc og du kan ikke under noen omstendigheter sette din lit til noen muntlige eller skriftlige fremstillinger som ikke er inkludert i disse betingelsene og vilkårene.

 

Etter at kravet er rettet må alle henvendelser angående denne Euro Voucheren gjøres til oss via kontaktformularet som finnes på websiden og alle svar vil sendes til deg via e-post. Vi vil ikke svare på noen henvendelser gjort i andre format.

 

Oppbyggingen, gyldigheten, tolkningen og utførelsen av disse betingelsene og vilkårene og alle relaterte spørsmål er kun underlagt lovene og jurisdiksjonen til domstolene i Gibraltar.

 

Dersom det på denne Euro Voucheren fremgår flere navn og adresser vil utbetalingen gjøres til en av personene som fremgår på Euro Voucheren, men ikke til noen annen part. Betalingen vil sendes til den siste adressen som fremgår i vårt register.

 

Ved død vil utbetalingen bli gjort til den navngitte ihendehaverens nærmeste pårørende såfremt en kopi av dødsattesten blir sendt til oss sammen med slektskapsbevis.

 

Betingelsene og vilkårene for denne Euro Voucheren har blitt utformet for å være rettferdige for alle parter. Under enkelte omstendigheter vil vi ikke godta eller behandle et krav, slik som:

 

  1. Dersom forhandleren ikke foretar innbetalingen til oss for utstedelsen av Euro Voucheren.
  2. Dersom, utenom det ovennevnte, tidsfristen for å rette krav ikke har blitt overholdt på nøyaktig vis.
  3. Dersom, utenom det ovennevnte, kravet ikke blir rettet som spesifisert ved den første innsendelsen.
  4. Dersom noen av dokumentene nødvendige for kravet ikke blir mottatt av oss eller ikke kan verifiseres av oss.
  5. Dersom du eller noen andre navngitte ihendehavere av Euro Voucheren er direktør eller leder for, eier av, partner eller ansatt hos eller representant for forhandleren eller Cashback Europe Plc eller er i nær familie med noen av disse.